Vaikų priėmimo tvarka

Vaikai priimami į Kėdainių lopšelį-darželį „Žilvitis‘‘ vadovaujantis Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 27d. sprendimu Nr. TS-21 „Dėl vaikų priėmimo į savivaldybės ugdymo įstaigų, socialinių ir ugdymo centrų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos patvirtinimo“.

 

Dokumentų pateikimas, registravimas, priėmimo sąlygos.

Vaikai į ugdymo grupes priimami tėvų (globėjų) raštišku prašymu. Įstaigą tėvai (globėjai) renkasi patys. Tėvų (globėjų) prašymai registruojami Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą registracijos žurnale.Prašyme nurodoma: vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas, kitos pageidaujamos paslaugos, duomenys ryšiams su tėvais (globėjais), palaikyti.

Prie prašymo pridedama: vaiko sveikatos būklės pažymėjimas, gimimo liudijimo kopija, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį bei kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė, specialioji pagalba, sumažinamas mokestis už maitinimą.

Vaikai į grupes priimami pagal tėvų (globėjų) prašymų registracijos datą. Tėvai (globėjai) apie vaiko priėmimą informuojami ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rugsėjo 1d.

 

Jeigu įstaigoje nėra laisvų vietų, pirmenybė teikiama:

  • priešmokyklinio amžiaus vaikams;
  • socialiai remiamų šeimų vaikams;
  • vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų;
  • šeimoms auginančioms tris ir daugiau vaikų;
  • jei brolis (sesuo) lanko tą pačią įstaigą;
  • jei vienas iš tėvų yra studentas ar moksleivis ir mokosi dieniniame skyriuje;
  • jei tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą;
  • jei vienas iš tėvu (arba abu) neįgalūs.

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKO PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINĘ UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

parsisiųsti MS Word formatu

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKO PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINĘ UGDYMO GRUPĘ SUTARTIS

parsisiųsti MS Word formatu

.