Išorinio vertinimo rezultatai

Kėdainių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išvados 2017-11-28: pažeidimų nenustatyta.

Kėdainių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos išvados ir nurodymai 2011-11-18 įstaigoje vykdomo ribotos apimties finansinio audito dėl viešųjų pirkimų 2011m.

Nurodymai:

  1. Numatomų 2011m. vykdyti viešųjų pirkimų planas nepaskelbtas l.d. „Žilvitis‘‘ tinklapyje. Pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 7str. 1 dalies reikalavimas.
  2. Keli viešieji pirkimai neįtraukti į 2011 m. pirkimų planą.
  3. Neužtikrinta, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai būtų atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų nemažiau kaip 50 procentų perkančios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės (Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.).

 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2018 m. Spalio 18 d. atliko periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę, vadovaujantis  Lietuvos higienos norma  HN 75:2016  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2016 m. sausio 26 d. Nr.V-93 ir Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės reglamento 42 priedo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr.V-136 redakcija)  „Švietimo tiekėjo, vykdančio ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas“ reikalavimais. Patikrinimo akto Nr. (2-23 15.3.2) PA-7030.

Išvados:

1. Kai kurių grupių netolygi grindų danga.

2. Reikalingas remontas skalbykloje, grupių prausyklose.

3. 1 grupės vaikų sąrašas viršija nustatytą vaikų skaičių grupėse.

Kauno valstybinė  maisto ir veterinarijos tarnyba 2019 m. kovo 29  d. planine  tvarka patikrino: maisto saugos, kokybės, higienos, ženklinimo kontrolę, RVASVT sistemos ir (ar) GHP auditą, tinkamumo vartoti terminų kontrolę, laikymo sąlygų kontrolę, atsekamumo kontrolę, savikontrolės sistemos kontrolę, personalo higienos kontrolę, technologijų kontrolę, biocidinių produktų naudojimo kontrolę, kokybės kontrolę, higienos kontrolę. Patikrinimo akto Nr.33VMĮP – 307.

Išvada:

Pažeidimų nenustatyta.

Kėdainių r. savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjos raštas Nr. CA-1.17, nuo 2019 m. rugsėjo 9 d. iki 2019 m. spalio 4 d. Įstaigoje atliktas vidaus auditas. Šiuo auditu tikrinta ir vertinta darbo santykius reglamentuojančių dokumentų rengimas, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita, atsargų apskaita, biudžeto išlaidos, viešųjų pirkimų organizavimas.

Išvados:

1. Patikslinti darbo apskaitos žiniaraščiuose susitarimus dėl papildomo darbo.

2. Aiškiai įsakymuose įforminti laikinai nesančių darbuotojų funkcijų ir pareigų vykdymą.

3. Peržiūrėti Viešųjų pirkimų organizavimo taisykles.

 

 

.