Savivalda

Lopšelio-darželio TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, kuri telkia lopšelio darželio tėvus (globėjus), mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, vietos bendruomenę demokratiniam  lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, atstovauti lopšelio-darželio direktoriui teisėtiems lopšelio-darželio interesams.

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė – Gitana Juodienė

Kontaktai: el. paštas gitancikasj@gmail.com

Lopšelio-darželio tarybos nariai:
Neringa Ušackienė, Ingrida Steponaitė, Indrė Fiodorova, Viktorija Vasiliauskienė, Milda Damašauskienė.

Bendruomenės atstovė – Rita Lukoševičienė

MOKYTOJŲ TARYBA nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Mokytojų tarybą sudaro visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

Darbuotojų interesus įstaigoje atstovauja DARBO TARYBA

Darbo tarybos pirmininkė – Vitalija Dilienė

Sekretorė – Jolanta Tijušienė

Narė – Vita Kačegavičienė

.