Laisvos darbo vietos

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkursą skelbia: Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 2,

LT-57397  Kėdainiai, tel. (8 347) 617 05, kodas 191018685.

 

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas).

 

Pareigybės lygis – A.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Pareiginės algos dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacijos.

 

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo nuostatas įtvirtinantys teisės aktai, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja ir koordinuoja ugdomąjį procesą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse – užtikrina ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertina ir analizuoja ugdymo kokybę. Tvarko ugdomojo proceso dokumentaciją, koordinuoja renginius, tobulina vaikų veiklos vertinimo sistemą, teikia metodinę profesinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir specialistams – rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, rūpinasi pagalbos teikimu specialiųjų poreikių vaikams. Koordinuoja ugdymo programų rengimą, rengia įstaigos veiklos planus ir tvarkaraščius, įstaigos veiklos ir savo darbo ataskaitas. Pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

 • Aukštasis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintinu išsilavinimu;

 

 • Pedagogo kvalifikacija;

 

 • Geri darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu įgūdžiai;

 

 • Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių mokyklos veiklą žinojimas bei išmanymas;

 

 • Gebėjimas savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

 • Geras lietuvių kalbos mokėjimas, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688 reikalavimus;

 

Privalumai:

 

 • Būti įsisavinus Microsoft Office (multimedia, Word, Excel, PowerPoint) ir mokėti jomis naudotis;
 • Geri raštvedybos įgūdžiai;
 • Anglų kalbos mokėjimas;
 • Projektinio darbo patirtis;
 • Būti komunikabiliu, kūrybišku, iniciatyviu, gebėti dirbti komandoje;

 

Pretendentas privalo pateikti:

 

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse (Priedas 1);

 

 • Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

 

 • Gyvenimo aprašymą (CV);

 

 • Užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);

 

 • Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.

 

Dokumentų teikimas:

 

Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) );

 

Pretendentai konkursą organizuojančiai įstaigai privalo pateikti:

 

Sistemoje sudarytą savo gyvenimo aprašymą;

 

Užpildytą pretendento anketą;

 

Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 

Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019 m. rugsėjo 30 d., 15 val.).

 

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

 

Konkursas numatomas 2019 m. spalio 16 d.

 

Dokumentų teikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymo teikimo modulį)

 

Informaciją apie skelbimą teikia Audra Pakštienė, direktorė.

Kontaktinis telefonas 8 347 617 05, el. p. info@kedainiaizilvitis.lt

Informacija paskelbta  2019-09-11

 

 

 

 

Priedas 1

 

 

_______________________________________________________________________________

                        (vardas pavardė)

_______________________________________________________________________________

                          (adresas, tel. nr., el. p.)

 

 

 

 

Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“

direktorei Audrai Pakštienei

 

 

 

PRAŠYMAS

 

DĖL LEIDIMO DALYVAUTI KONKURSE

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

 

 

_____________________________

         Kėdainiai

 

 

 

Prašau leisti dalyvauti konkurse Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti.

 

 

PRIDEDAMA:

 

 

 

 

 

 

 

______________                    _________________________________________________

(parašas)                                                                       (vardas, pavardė)

 

 

 

.