Laisvos darbo vietos

KĖDAINIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽILVITIS“

Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo pareigas

 

Kėdainių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“  skelbia atranką Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“  darbuotojo – meninio ugdymo mokytojo (-jos) pareigoms užimti 1 etatu.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680.

 

Informacija pretendentams.

Mokyklos pavadinimas: Kėdainių lopšelis-darželis ,,Žilvitis“.

Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas.

Darbo krūvis – 26 valandos per savaitę.

Darbo sutartis – neterminuota.

Meninio ugdymo pedagogo pareigybės lygis – A2.

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam pedagogui:

  1. Pareigybei privalomas išsilavinimas: įgytas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su muzikos mokytojo profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; pretendentas turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursus;
  2. Turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies kursas, 3 studijų kreditai);
  3. Privalo gerai mokėti lietuvių kalbą (išklausytas valstybinės kalbos kultūros 22 val. kursas, 1 studijų kreditas);
  4. Kiti specialūs reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje. Gebėti dirbti su elektroniniu dienynu; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; planuoti ir organizuoti meninį ugdymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams panaudojant dailę, šokį, muziką ar kt. meno rūšis, skatinti vaikų meninius gebėjimus muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muziką pritaikyti įvairioje kitoje veikloje. Rinkti ir kaupti priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą: muzikos instrumentus, audio, video įrašus, paveikslus ir kt.. Gabiems muzikai vaikams sudaryti sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, skiriant papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui, ruošti vaikus ir dalyvauti konkursuose, festivaliuose ir įvairiuose muzikiniuose renginiuose, projektuose. Pageidautina, kad meninio ugdymo pedagogas mokėtų groti keliais muzikos instrumentais.

Atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
  2. Asmens tapatybės dokumento kopiją.
  3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  4. Gyvenimo aprašymą.
  5. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. gruodžio 27 d., pabaiga 2020 m. sausio 10 d. Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku adresu Kėdainių lopšelis-darželis  „Žilvitis“, Respublikos g. 2, 57397 Kėdainiai. Telefonai pasiteiravimui: 8 347 61705, mobilus – 8 61041340. El. p.: info@kedainiaizilvitis.lt.  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinti grąžinami pretendentui. Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, į pokalbį bus kviečiami 2020 m. sausio 21 d., 10.30 val. Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis” direktoriaus kabinete.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Darbo užmokestis: meninio ugdymo pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagoginio stažo, kvalifikacinės kategorijos (nuo 4,64 iki 6,23), pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198).

.