Veiklos kryptys

Leidinys1

MISIJA

          Lopšelis-darželis institucija, kuri:

 • Teikia kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 • Padeda šeimai rūpintis vaiku, puoselėja prigimtines galias, sudaro sąlygas individualių gebėjimų plėtojimui, tenkina kultūrinius poreikius;
 • Ugdo sveiką, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę;
 • Sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

VIZIJA

 • Vizija prasminga tada, kai jos formulavime dalyvauja visi bendruomenės nariai ir kai įsiklausoma į visų pasiūlymus;
 • Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – institucija, turinti galimybę ir kompetenciją teikti tėvams švietėjiškas paslaugas vaikų pedagoginiais-psichologiniais klausimais;
 • Įstaiga, kuri teikia kokybiškas ir įvairiapuses ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi paslaugas;
 • Institucija, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai ir darbuotojai.

 

PRIORITETAI

 • Savarankiška ir atsakinga įstaiga;
 • Laisvas kūrybiškumas;
 • Sveikas ir saugus vaikas;
 • Šeimos ir įstaigos partnerystė.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

         Gerinti ugdymo(si) paslaugų kokybę.

 • Tobulinti įstaigos veiklą, kurti saugią, darnią, ugdytinių pažangą skatinančią ugdymo(si) erdvę;
 • Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, nuo mažens padėti jiems atrasti ir perimti svarbiausias vertybes, pratinti sveikai gyventi, stiprinti ir grūdinti savo kūną;
 • Per aplinkos pažinimą ir meninę veiklą plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti vaikų kalbą.

 

         Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas.

 • Plėtoti šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo galimybes;
 • Šeimos ir įstaigos ryšių kultūrinėje plotmėje ir vertinant ugdytinių pažangą organizavimas.
.