Veiklos kryptys

Leidinys1

MISIJA

Lopšelis-darželis institucija, kuri:

 • teikia kokybišką ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
 • padeda šeimai rūpintis vaiku, puoselėja prigimtines galias, sudaro sąlygas individualių gebėjimų plėtojimui, tenkina kultūrinius poreikius;
 • ugdo sveiką, iniciatyvią ir kūrybišką asmenybę;
 • sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymuisi mokykloje.

 

VIZIJA

Vizija prasminga tada, kai jos formulavime dalyvauja visi bendruomenės nariai ir kai įsiklausoma į visų pasiūlymus.

Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“ – institucija, turinti galimybę ir kompetenciją teikti tėvams švietėjiškas paslaugas vaikų pedagoginiais-psichologiniais klausimais.

Įstaiga, kuri teikia kokybiškas ir įvairiapuses ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymosi paslaugas.

Institucija, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai ir darbuotojai.

 

 

PRIORITETAI

 • Savarankiška ir atsakinga įstaiga.
 • Laisvas kūrybiškumas.
 • Sveikas ir saugus vaikas.
 • Šeimos ir įstaigos partnerystė.

 

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Gerinti ugdymo(si) paslaugų kokybę.
 • Tobulinti įstaigos veiklą, kurti saugią, darnią, ugdytinių pažangą skatinančią ugdymo(si) erdvę.
 • Saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, nuo mažens padėti jiems atrasti ir perimti svarbiausias vertybes, pratinti sveikai gyventi, stiprinti ir grūdinti savo kūną.
 • Per aplinkos pažinimą ir meninę veiklą plėsti ir turtinti žodyną, ugdyti vaikų kalbą.
 • Įstaigos ir šeimos partnerystės vystymas.
 • Plėtoti šeimos ir įstaigos bendradarbiavimo galimybes.
 • Šeimos ir įstaigos ryšių kultūrinėje plotmėje ir vertinant ugdytinių pažangą organizavimas.
.