Grupių sudarymas

Priimamų vaikų sąrašus sudaro lopšelio-darželio direktorius, suderinęs su duomenų bazės tvarkytoju iki kiekvienų metų gegužės 15d. Jei yra laisvų vietų , sąrašai gali būti pildomi visus metus.

 

Įstaigos darbo laikas 6.30–18.47

Grupių sudarymas 2018-2019 m.m.

  • Ankstyvojo amžiaus grupės – 3 (1,5-3 metų vaikams).
  • Ikimokyklinio amžiaus grupės – 6 (3-5 metų vaikams).
  • Priešmokyklinio amžiaus grupės – 2 (6-7 metų vaikams).

 

Vietų skaičius grupėse nustatomas pagal Lietuvos higienos normoje HP 75:2010″Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr.V-313, nustatytus reikalavimus.

 

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Priešmokyklinio amžiaus grupės – nėra.

Vyresniojo ikimokyklinio amžiaus grupės – nėra.

.