VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“

direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. V-95

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKŲ LANKOMUMO

APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) vaikų lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SP-3174, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (10.1.1-421)10-5422, Kėdainių r. savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, 2019 m. lapkričio 12 d. Nr. AD-1-1299.

 

 1. Aprašas reglamentuoja Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų lankomumo apskaitą ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITA IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BEI

GRUPIŲ PEDAGOGŲ VEIKSMAI

 1. Vaikų lankomumas žymimas Lopšelio-darželio elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ skiltyje ,,Vaikų lankomumas“.
 2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) veiksmai vaikui negalint atvykti į Lopšelį-darželį:

4.1. neatvykimo dieną iki 8.45 val. ryto informuoti grupės mokytoją apie neatvykimą;

4.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Lopšelį-darželį.

 1. Mokytojo veiksmai:

 

5.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) pranešimą apie neatvykimą registruoti  elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ skiltyje ,,Pateisinimai“.

5.2. Vaikui atvykus į Lopšelį-darželį, tą pačią dieną tėvai (rūpintojai, globėjai) užpildo dokumentą „Informacija dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo“, kurio forma patvirtinta Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, ir pateikia grupės mokytojui.

 1. Už pateikiamos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo.
 2. Grupių mokytojai tėvų pateiktą informaciją dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo kaupia ir saugo grupėje, atskirame ,,Informacija dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo“ dėkle.

III SKYRIUS

NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMAS

 

 1. Vaikų neatvykimas į Lopšelį-darželį dėl ligos pateisinamas šiais atvejais:

8.1. jei vaikas neatvyko ne mažiau kaip penkias ugdymo dienas iš eilės;

8.2. jei tėvai (globėjai, rūpintojai) atliko visus šiame Apraše nustatytus veiksmus (pranešimo pateikimo ir kt.).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lopšelio-darželio mokytojai atsako už informacijos teisingumą pagal šiame Apraše jiems pavestas funkcijas.

 

 1. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės aktams Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 2. Su šiuo Aprašu Lopšelio-darželio darbuotojai supažindinami jį skelbiant viešai Lopšelio- darželio interneto svetainėje adresu kedainiaizilvitis.lt.

 

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami grupių susirinkimų, individualių pokalbių metu bei skelbiant viešai Lopšelio-darželio interneto svetainėje adresu kedainiaizilvitis.lt

 

 

Visą dokumento originalų failą su priedu galite atsisiųsti paspaudę čia

Komentarai įrašui VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS yra išjungti

-

-

.