PROJEKTAS: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas

PROJEKTAS: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas

Finansuojama iš
Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto pavadinimas Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas
Projekto tikslai ir uždaviniai Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelyje-darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti.

Pagrindinė projekto problema – nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė bei prieinamumas Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Patalpos įstaigoje išnaudojamos neefektyviai. Šią problemą ketinama spręsti atliekant remonto darbus, vadovaujantis  pastato tipui LD-04 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti, Kėdainių lopšelyje – darželyje “Žilvitis”, esančiame Respublikos g. 2, Kėdainiuose (unikalus nr. 4400-1000-1027).

Įgyvendinus projekto veiklas bus modernizuotos 2 esamos ikimokyklinės darželio grupės bei įsigyti  baldai (spintos čiužiniams, sieninės spintos su virtuvėle,   persirengimo spintelės, čiužiniai, stalai ir kėdės, auklėtojos darbo vieta). Įgyvendinant šias veiklas bus vadovaujamasi www.projektas-aikstele.lt pateiktomis rekomendacijomis, kuriant kūrybiškumą skatinančias, ugdymo procesą lengvinančias bei įvairinančias modernias erdves.

Laukiami rezultatai Projekto rezultatai – atnaujintos 2 ugdymui skirtos erdvės bei įsigyta įranga bei baldai.
Įgyvendinimo laikas 2018 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn.
Projekto vertė 230 599,24 Eur
Savivaldybės lėšos  17 294,95 Eur
Kontaktiniai asmenys Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt

 

Ina Vainauskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69553, ina.vainauskiene@kedainiai.lt

 

 

Komentarai įrašui PROJEKTAS: Kėdainių lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ infrastruktūros modernizavimas yra išjungti

-

-

.