Posts found under: NAUJIENOS

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

PATVIRTINTA

Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“

direktoriaus 2019 m. gruodžio 2 d.

įsakymu Nr. V-95

 

 

KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VAIKŲ LANKOMUMO

APSKAITOS IR NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) vaikų lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2019 m. rugpjūčio 2 d. raštu Nr. SP-3174, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. (10.1.1-421)10-5422, Kėdainių r. savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, 2019 m. lapkričio 12 d. Nr. AD-1-1299.

 

 1. Aprašas reglamentuoja Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų lankomumo apskaitą ir nelankymo dėl ligos pateisinimo tvarką.

 

II SKYRIUS

VAIKŲ LANKOMUMO APSKAITA IR TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BEI

GRUPIŲ PEDAGOGŲ VEIKSMAI

 1. Vaikų lankomumas žymimas Lopšelio-darželio elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ skiltyje ,,Vaikų lankomumas“.
 2. Tėvų (globėjų, rūpintojų) veiksmai vaikui negalint atvykti į Lopšelį-darželį:

4.1. neatvykimo dieną iki 8.45 val. ryto informuoti grupės mokytoją apie neatvykimą;

4.2. informaciją pateikti telefono skambučiu, žinute ar atvykus į Lopšelį-darželį.

 1. Mokytojo veiksmai:

 

5.1. tėvų (globėjų, rūpintojų) pranešimą apie neatvykimą registruoti  elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ skiltyje ,,Pateisinimai“.

5.2. Vaikui atvykus į Lopšelį-darželį, tą pačią dieną tėvai (rūpintojai, globėjai) užpildo dokumentą „Informacija dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo“, kurio forma patvirtinta Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, ir pateikia grupės mokytojui.

 1. Už pateikiamos informacijos teisingumą atsako ją pateikiantis asmuo.
 2. Grupių mokytojai tėvų pateiktą informaciją dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo kaupia ir saugo grupėje, atskirame ,,Informacija dėl ligos nelankytų dienų pateisinimo“ dėkle.

III SKYRIUS

NELANKYMO DĖL LIGOS PATEISINIMAS

 

 1. Vaikų neatvykimas į Lopšelį-darželį dėl ligos pateisinamas šiais atvejais:

8.1. jei vaikas neatvyko ne mažiau kaip penkias ugdymo dienas iš eilės;

8.2. jei tėvai (globėjai, rūpintojai) atliko visus šiame Apraše nustatytus veiksmus (pranešimo pateikimo ir kt.).

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Lopšelio-darželio mokytojai atsako už informacijos teisingumą pagal šiame Apraše jiems pavestas funkcijas.

 

 1. Šis Aprašas tvirtinamas, keičiamas, pripažįstamas netekęs galios keičiantis teisės aktams Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 2. Su šiuo Aprašu Lopšelio-darželio darbuotojai supažindinami jį skelbiant viešai Lopšelio- darželio interneto svetainėje adresu kedainiaizilvitis.lt.

 

 1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami grupių susirinkimų, individualių pokalbių metu bei skelbiant viešai Lopšelio-darželio interneto svetainėje adresu kedainiaizilvitis.lt

 

 

Visą dokumento originalų failą su priedu galite atsisiųsti paspaudę čia

Plačiau...

Turkija

Turkijos patirtis: Kaip ugdyti vaikus kūrybiškiau?

 

Kiekviena diena ir tai, ką mes veikiame yra tam tikra kūrybiškumo išraiška. 3-6 metų vaikams – tai tyrinėjimų ir atradimų laikotarpis. Todėl kūrybiškumą skatinti turime jau ankstyvame amžiuje.

Bendradarbiaudamos Kėdainių rajono ugdymo įstaigos pagal Erasmus+ programos K1 pagrindinio veiksmo – Asmenų mobilumas mokymosi tikslais parengė projektą „Kūrybiškumo ugdymas ir asmenybės ūgtis“. Įgyvendinant šį projektą į darbo stebėjimo vizitą Turkijoje, Konya miesto Secuklu Keskesler Anaokulu organizaciją 2019 m. lapkričio 11-17 dienomis vyko Kėdainių lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Rasa Simonavičienė, Sandra Kondrotienė, Kėdainių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ina Gustienė, Gitana Juodienė ir Labūnavos pagrindinės mokyklos direktorė Rita Karnilavičienė.

Partneriai iš Turkijos pristatė savo įstaigą, aprodė grupes, mokomąsias erdves. Supažindino  su Keskesler darželio ugdymo proceso bei atskirų veiklų su ugdytiniais organizavimu. Keskesler Selçuklu darżelyje dienos buvo pilnos netradicinių, aktyvių ir įdomių veiklų: tiriamoji savarankiška vaikų veikla su natūraliomis gamtos medžiagomis, ritmo atkartojimas savo gamybos instrumentais, eksperimentinė veikla „Paliesk ir atspėk“, „Pažinimas ir kūryba šešėlyje“, „Pantomimos dirbtuvės“, globalinis pasaulio atšilimas „Kūrybingoje prijuostės istorijoje“ ir kt. Visose veiklose Lietuvos pedagogės buvo ne tik stebėtojos, bet ir aktyvios dalyvės.

Mokytojos lankėsi  Selcuklu rajono savivaldybėje, kur susitiko su meru ir mero pavaduotoju. Nacionaliniame švietimo direktorate nacionalinio švietimo direktorius supažindino su Turkijos švietimo sistema, Erasmus+ projektų koordinatoriai – su sėkmingai vykstančiais tarptautiniais projektais. Apsilankyta Konyos miesto mokslų centre, kuriame įrengtos šešios edukacinės erdvės tiek vaikams, tiek suaugusiems.  Ten buvo galimybė pažinti Turkijos istorijos bei gamtines ištakas, žmogaus veiklų poveikį aplinkai, pajusti savo širdies darbą, patirti, ką reiškia devynių balų žemės drebėjimas, arktinis šaltis, tropinis karštis,  iš arti susipažinti su robotikos galimybėmis…

Aplankytoje „Silles“ gamtos mokslų mokykloje, natūralioje aplinkoje įrengtos erdvės stebėjimui, tyrinėjimui, eksperimentavimui bei amatų kūrybinės dirbtuvės, kuriose veikla vykdoma su natūraliomis gamtos medžiagomis.

Savaitė praleista Turkijoje prabėgo labai greitai, sutikti žmonės buvo labai svetingi, šilti, draugiški ir malonūs, atsivėrė naujos galimybės bendradarbiavimui bei ugdymo naujovių ikimokykliniame ugdyme taikymui. Vizito metu susipažinta su Turkijos kultūra, papročiais, tradicijomis. Perteiktos žinios ikimokyklinio ugdymo mokytojams, naujai pagamintos ugdymo priemonės, tyrinėjimai bei eksperimentai padės kūrybiškiau, šiuolaikiškiau, naudingiau ir įdomiau organizuoti veiklas savo įstaigose.

 

Plačiau...
.