Trumpa įstaigos istorija

Įstaiga veiklą pradėjo 1986 m. Tuo metu atidaromos 4 lopšelio ir 8 darželio grupės. Dirbo 27 pedagogai. 1991 m. lopšeliui-darželiui suteiktas „Žilvičio” vardas. 1995 m. pradėta pedagogų atestacija. 1998 m. įstaiga įgijo finansinį savarankiškumą. 2001 m. lopšelis-darželis reorganizuotas į darželį-mokyklą „Žilvitis” ir įsteigta pirma pradinio mokymo klasė. Ikimokyklinio ugdymo pertvarkos metais (1991-1998 m.) akademiškai orientuotas mažųjų ugdymas perauga į kūrybinį – kompleksinį (visuotinį, integralų) ugdymą. Nuo 2004 m. dėl mažėjančio mokyklinio amžiaus vaikų skaičiaus, rajono savivaldybė nusprendžia klasių įstaigoje daugiau nebesteigti, todėl tų pačių metų rugsėjo mėnesį įstaiga reorganizuota į lopšelį-darželį „Žilvitis”. 2014-2015 m.m. veikia 11 grupių (2 – ankstyvojo amžiaus, 7 – ikimokyklinio amžiaus, 2 – priešmokyklinio amžiaus). Įstaigą lanko 217 ugdytinių, dirba 19 pedagogų. Nuo 1999 m. iki dabar įstaigai vadovauja direktorė Regina Jasinskienė.

1994-2014 m. organizuojami tradiciniai „Saulės zuikio” koncertai, 1998 m. pradėtos organizuoti tradicinėmis tapusios katino Pasakoriaus teatro dienos.

2000 m. įstaiga pradeda veiklą Egmonto projekte, kurio dėka diegiama nauja vaiko ir vaikystės samprata, kuri tiesiogiai siejama su pedagogų nuostatų pasikeitimais – santykiai tarp vaiko ir pedagogo, pats požiūris į vaiką, ugdymo metodai, grupių aplinka, ugdymo turinys. 2001 m. pradeda veiklą kūrybiniai pedagogų metodiniai klubai „Gera sveikatėlė”, „Žirniukas”, „Menininkai”, „Idėjų malūnas”.

2000 m. patvirtinus Priešmokyklinio ugdymo koncepciją, darželyje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Pasirinktas priešmokyklinio ugdymo grupės modelis: institucinio ikimokyklinio ugdymo tąsa. Nuo 2004 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse dirba priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą išklausę pedagogai.

2001 m. finansuotas projektas „Kompiuteriai Lietuvos mokykloms” ir įkurta kompiuterių klasė.

2003-2006 m. įstaiga laimi tarptautinį Comenius projektą „Istorinė Europa” ir gauna finansinę paramą.

2009 m. laimi finansavimą ir įgyvendina respublikinį socializacijos projektą „Panašūs ir skirtingi, bet visi labai laimingi”, į kurio veiklą įtrauktos ikimokyklinio ugdymo įstaigos iš 10-ies Lietuvos savivaldybių.

2008 m. lopšelis-darželis prisijungia prie Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo. Nuolat dalyvauja sveikatingumo projektuose, renginiuose, konferencijose. Nuo 2010 m. vykdo tęstinį projektą ,,Kai vaikai sveiki, laimingi visi”. 2014 metais organizuotas forumas ,,Kodėl vaikai serga? Kėdainių atvejis”. 2013 ir 2014 m. esame vieni iš Kėdainių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų respublikinio sporto renginio ,,Nykštukų šėlsmas” organizatoriais.

2009-2011 m. vykdome tarptautinį Comenius projektą „Europos vaikų šventės”.

Nuo 2005 m. ,,Linelių” ir ,,Saulėgrąžų” grupėse taikoma programa „Zipio draugai”.

2013-2015 m. vykdome tarptautinį Comenius projektą ,,Pažink pasaulį. Įgūdžių ugdymas tyrinėjant ir eksperimentuojant”.

Priešmokyklinio „Saulėgrąžų” grupės ugdytiniai ir pedagogai aktyviai dalyvauja jaunųjų miško bičiulių tunto „žilvičiukai” veikloje, yra Lututės žurnalo klubo nariai, gamtosauginių konkursų dalyviai ir laureatai.

2013 m. pradeda veikti teatro studija. 2014 m. jaunieji aktoriai tampa respublikinės lėlių teatrų šventės „MOLINUKAS” laureatais.

Sėkmingai bendradarbiaujame su šalies lopšeliais-darželiais ,,Žilvitis” (organizuojame susitikimus, parodas, projektus, konferencijas).

2014 m. organizuotos rajono ikimokyklinių įstaigų etnografinių ansamblių varžytuves ,,Ei, mažiukai, duokim garo”. Etnografinis ansamblis ,,Žilvičiukai” 2014 m. dalyvavo rajono dainų šventėje ,,Laiko ratu”.

Vienas įstaigos prioritetų yra bendradarbiavimas ir bendravimas su šeima. Tėvai – nuolatiniai renginių dalyviai. Šeimos šventės, sporto renginiai, bendri projektai, mugės (Kaziuko mugė, „Baltas projektas”, saldaturgis, akcija „Darom” ir kt.), kalendorinės šventės – tai tik dalis bendrų darbų.

Pedagogai siekia veiklos viešumo, nebijo eksperimentų, glaudžiai bendradarbiauja ugdymo sferoje ne tik vienas su kitu, bet ir palaikant ryšius su kitais socialiniais partneriais.

2016-2018 m.m. Erasmus+ projektas. Mokslinis raštingumas mokykloje.

2016 m. “Kimočių” programa.

Neformalus ugdymas:

a) anglų kalbos programos “Pirmieji žingsniai”, kalbų veikla Suaugusiųjų mokymo centre, Aukštaitijos krepšinio mokyklos užsiėmimai.

b) šokių būreliai: “Zumba vaikams”, “Pramoginių šokių užsiėmimai”, Futboliukas, Dailės mokyklos užsiėmimai.

.